فرصت های شغلی

در alietc.com، ما به دنبال متخصصان پویا و مشتاق هستیم تا به نیروی کار جوان و مبتکر ما در کارکردهای مختلف شغلی بپیوندند، همانطور که قدم بعدی رشد خود را آغاز می کنیم.

موقعیت های شغلی خالی فعلی ما عبارتند از:  

توسعه دهنده وب - طراح وب - مدیر سرور - مدیر تدارکات - مدیر عملیات دیجیتال - مدیر بازاریابی دیجیتال - تکنسین فناوری اطلاعات - نمایندگان خدمات مشتری.

چگونه اقدام کنید

برای درخواست هر یک از مشاغل فوق، لطفا با ذکر موقعیتی که برای آن درخواست می کنید، رزومه فعلی خود را برای ما ارسال کنید.  [ایمیل محافظت شده]